gaizaoahe.com
当前位置:首页>>关于莫乐为人君惟其言而莫之违的资料>>

莫乐为人君惟其言而莫之违

“莫乐为人君,惟其言而莫之违”的意思是没有什么比做国君更快乐的了!只有他的话没有谁敢违背!莫乐为人君,惟其言而莫之违 mò lè wéi rén jun1 ,wéi qí yán ér mò zhī wéi 这句话出自《韩非子》原文摘录如下:晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟

莫乐为人君的意思是:没有比做君主更快乐的事情了惟其言而莫之违的意思是:只有他的话,没有人敢违背他.

莫乐为人君”,即“莫乐(于)为人君”,没有什么比当国君更快乐的了.“惟其言而莫之违”;“莫之违”,否定句宾语前置,即“莫违之”.这句意思是:只有他的话,没有人敢违背他.译文中没有理解句式,照直翻译了.呵呵

莫乐为人君的意思是没有比做君主更快乐的事情了后一句的莫之违意思是没有人敢违背.第一个莫应该是没有超过的第二个莫应该是没有人

莫乐为人君”,即“莫乐(于)为人君”,没有什么比当国君更快乐的了.“惟其言而莫之违”;“莫之违”,否定句宾语前置,即“莫违之”.这句意思是:只有他的话,没有人敢违背他.译文中没有理解句式,照直翻译了.

1、(1)通“披”,穿 (2)所以 (3)这2、晋平公/与群臣/饮.3、放了他,把它(这件事)作为我的警戒.4、师旷:勇敢正直,机智镇定,敢于冒死进谏 晋平公:心胸开阔,勇于纳谏,知错就改.

1 ,正高兴,放了.2,是非君人者之言也.3,师旷是大胆直言,当面指责.邹忌是设喻类比,委婉进谏.

1.因为;只;于是,就;放 2.(1)略 (2)这可不是做国王的人应说的话啊! 3D 4.示例一:我欣赏晏子的说话艺术.他在无法澄清“齐人坐盗”这一事实的情况下,巧用类比进行反驳,片言只语间化被动为主动,既捍卫了国家的尊严,又不失礼节. 示例二:我欣赏师旷的说话艺术.他先直话曲说,巧妙地将晋平公说成是“小人”,引起晋平公的重视,再因势利导,让晋平公认识到自己的错误,达到劝诫的目的.

(1)本题考查对常见文言词实词本意义的理解及知识的迁移能力.解答本题要借助于平时的知识积累,因此平时要对文言词语归类记忆.如文言实词可从词类活用、古字通假、古今异义、一词多义等方面归类.解答此类题目时

饮酣,乃渭然叹曰:“莫乐为人君,惟其言而莫之违.”师旷①侍坐于前,援琴撞之.公被衽②而避,琴坏于壁.公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之.”公曰:“寡人也.”师旷曰:“哑!是非君人者之言也.”

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gaizaoahe.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com